Δευτέρα , 15 Απριλίου 2024

Έρχεται κούρεμα καταθέσεων;

haircut--deposits
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ – 

Σχέδιο νόμου έχει θέσει η κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση από 1ης Φλεβάρη «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ενσωμάτωση οδηγίας 2014/49/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» που αφορά την «προστασία καταθέσεων» και προσδιορίζει ποιες καταθέσεις δικαιούνται αποζημίωσης και ποιες εξαιρούνται.

Η επόμενη ανακεφαλαίωση των τραπεζών όπως σχεδιάζεται θα γίνει με κούρεμα των καταθέσεων. Το σχέδιο νόμου προστατεύει καταθέσεις μέχρι 100.000, ποσό που δεν κατέχει ούτε το 1% των καταθετών (κι όσοι είχαν τα έχουν εξάγει), οπότε ποσά με αντίστοιχες λογιστικές καταθέσεις διαθέτουν τα ταμεία ασφάλισης κύρια και επικουρικά. Η οδηγία που ενσωματώνει η κυβέρνηση με το σχέδιο νόμου εξαιρεί από κάθε προστασία ή αποζημίωση τα ασφαλιστικά ταμεία. Αποχαιρετήστε κοινωνικές παροχές, περίθαλψη και συντάξεις.

Η επίσημη δικαιολογία αφορά την ενδεχόμενη πτώχευση τράπεζας και τις παρεχόμενες εγγυήσεις από το κράτος. Όπως γνωρίζουν και οι πέτρες τα διαθέσιμα όλων των τραπεζών μαζί είναι 30 σχεδόν φορές μικρότερα από το ύψος (λογιστικά) των καταθέσεων. Τυχαία δεν έρχεται η ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας.

Ο σχεδιασμός της μαζικής πτώχευσης έχει ξεκινήσει στα μουλωχτά και είναι όπως φαίνεται από τα παρακάτω προ των πυλών. Αντιγράφουμε από την κυβερνητική ιστοσελίδα.

Άρθρο 01: Σκοπός

Με τον παρόντα νόμο σκοπείται η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (EE L 173/12.6.2014) περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων, η οποία καταργεί την Οδηγία 94/19/ΕΚ (EE L 135/31.05.1994) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η αντικατάσταση των υφιστάμενων διατάξεων του ν. 3746/2009 (Α΄ 27).

Άρθρο 08: Επιλεξιμότητα (προστασίας) των καταθέσεων – Εξαιρέσεις [Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/49]

Εξαιρούνται θ) οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης

Οι υπόλοιπες εξαιρέσεις:

Επιλέξιμες είναι όλες οι καταθέσεις πλην των κατωτέρω, οι οποίες δεν καλύπτονται και εξαιρούνται από την εγγύηση και επομένως την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ:

α) με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10, οι καταθέσεις που τηρούνται από άλλα πιστωτικά ιδρύματα στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό,

β) τα ίδια κεφάλαια του πιστωτικού ιδρύματος όπως ορίζονται στην περίπτωση 118 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

γ) οι καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες έχει εκδοθεί τελεσίδικη ποινική καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3691/2008 (Α΄166). Όσο διαρκεί η ποινική δίκη, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 του παρόντος νόμου περί αναστολής οποιασδήποτε καταβολής μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.

δ) οι καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων όπως ορίζονται στην περίπτωση 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

ε) οι καταθέσεις των ΕΠΕΥ στο όνομά τους και για ίδιο λογαριασμό. Προκειμένου περί λογαριασμών πελατείας των ΕΠΕΥ ισχύει η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 08: Επιλεξιμότητα των καταθέσεων – Εξαιρέσεις [Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/49]

 

στ) οι καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα κατόχου ή δικαιούχου δεν έχει επαληθευθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3691/2008, όταν καθίστανται μη διαθέσιμες,

ζ) οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στις περιπτώσεις α, β, γ και λζ του άρθρου 2α και στην περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 80 του νομοθετικού διατάγματος 400/1970 και των εξαρτημένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ (ΕΕ L 335/17.12.2009),

η) οι καταθέσεις των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων,

θ) οι καταθέσεις των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης,

ι) οι καταθέσεις δημόσιων αρχών,

ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από πιστωτικό ίδρυμα και υποχρεώσεις που προέκυψαν από αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων,

ιβ) οι καταθέσεις του ΤΕΚΕ οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 39.

 

Άρθρο 09: Όριο Κάλυψης [Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/49]

    Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ.

    Κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι (6) μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων, ή ιδιοκτήτη,

β)από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,

γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,

ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με την διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,

η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Ποσά που πιστώνονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει κατατεθεί σε λογαριασμό ποσό προερχόμενο αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις ανωτέρω δραστηριότητες, το πρόσθετο όριο κάλυψης της παραγράφου 2 εφαρμόζεται μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης της παραγράφου 1 ανά καταθέτη. Το σύνολο δε της αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο ποσών που προέρχονται από τις δραστηριότητες της παραγράφου 2 δεν δύναται να είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Για τις περιπτώσεις κοινού λογαριασμού, το όριο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται εις όφελος όλων των συνδικαιούχων ανεξαρτήτως του καταθέτη ή δικαιούχου τον οποίο αφορά η σχετική πίστωση και επί του συνόλου του υπολοίπου του λογαριασμού μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης της παραγράφου 1 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10.

    Για τις περιπτώσεις β) και ζ) της παραγράφου 2 κάθε απαίτηση που πιστώνεται για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

    Το πρόσθετο όριο της παραγράφου 2 αφορά αθροιστικά τις κατηγορίες α) έως η) ανωτέρω.

    Η προστασία της παραγράφου 2 παρέχεται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι καταθέτες υποβάλουν σχετικό αίτημα στο ΤΕΚΕ κατόπιν ανακοινώσεως από το τελευταίο και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αδυναμίας. Οι απαιτήσεις των δικαιούχων καταθετών σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα εξελέγχονται από τον εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 43 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 περί αναδιάρθρωσης παθητικού, η εξέλεγξη των απαιτήσεων θα διενεργείται από τον εκτιμητή της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

    Το όριο και οι κατηγορίες κάλυψης της παραγράφου 2 δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του ΤΕΚΕ.

Άρθρο 09: Όριο Κάλυψης [Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/49]

Δείτε επίσης

Συμβολαιακή γεωργία: θεσμοθετημένη τραπεζική κερδοσκοπία

Πέρα για πέρα δίκιο είχαν οι αγρότες στα μπλόκα της Ελλάδας τον περσινό χειμώνα που …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *